Ankieta

JAKIE MASZ PLANY NA SYLWESTRA 2011?
 

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Stypendia
STYPENDIA REKTORA 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez moderator   
poniedziałek, 07 listopada 2011 07:10

Uprzejmie zawiadamiamy, że 3 listopada 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podjęła decyzje w sprawie: stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów na rok ak. 2011/2012. 

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 • Liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów została ustalona na poziomie 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów, (liczba studentów uprawnionych do otrzymania tego świadczenia stanowi 6% ogólnej liczby studentów danego kierunku wykazanej w sprawozdaniu do GUS wg stanu na dzień 30 listopada 2010).
 • Wysokość miesięcznego stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 390 zł.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 • Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów została ustalona na poziomie 6 % z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki
 • Wysokość miesięcznego stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi 420 zł 

W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez większą liczbę doktorantów niż wynosi procent uprawnionych, stypendium otrzyma każdy z doktorantów z tym, że jego wysokość wyniesie 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. tj. 174 zł

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów  z nadpłatą za październik i listopad nastąpi w tym samym  terminie co innych świadczeń tj. 29/30 listopada br.  Stypendia zostaną przyznane na okres dziewięciu miesięcy w roku ak. 2011/2012   (w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim na pięć miesięcy)

 
STYPENDIA SOCJALNE NA SEMESTR ZIMOWY 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez moderator   
środa, 02 listopada 2011 18:22

Podczas spotkania Zarządu Samorządu Studenckiego UŚ z Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbarą Kożusznik i Działem Studenckich Spraw Socjalnych przyjęte zostały następujące kwoty stypendiów socjalnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012:

Próg dochodowy dla stypendium socjalnego: do 782 zł na osobę w rodzinie

Stypendium socjalne: 300-900 zł

Dodatek mieszkaniowy:
- DS: 315 zł
- kwatera: 60 zł

Zapomoga:
- przyznana przez Dziekana: do 300 zł

- Rektor może w specjalnych przypadkach podnieść do 1000 zł
stypendium specjalne: 350-450-550 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 
STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2010-2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez moderator   
piątek, 18 marca 2011 19:10

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, które pojawiają się każdego roku dotyczącym stypendiów w semestrze letnim informujemy, że:

 • Wysokość wszystkich świadczeń pomocy materialnej może się zmienić w semestrze letnim. Będzie to zależeć od wysokości dotacji budżetowej na rok 2011, który uczelnia otrzymuje z MNiSW w marcu. Pod koniec marca Rektor w porozumieniu z samorządem studentów i doktorantów oceni stan funduszu pomocy materialnej i podejmie decyzje co do wysokości świadczeń na semestr letni roku ak. 2010/2011.
 • W marcu następuje przerwa w wypłacie stypendiów oprócz styp. mieszkaniowych (za luty) stypendiów ministra i stypendiów rządu RP dla cudzoziemców.
 • Jak co roku pierwsza w semestrze letnim wypłata stypendiów zostanie zrealizowana w kwietniu z nadpłatą za marzec.
 • Stypendia: socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie przyznawane są na semestr, przy czym stypendium przyznane na semestr zimowy przyznaje się również na semestr letni bez konieczności składania odrębnego wniosku, jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 6. (czyli nie nastąpiły zmiany w składzie rodziny lub sytuacji materialnej, wówczas trzeba złożyć nowy wniosek i odpowiednią dokumentację).
 • Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na okres 9 miesięcy, za średnią ocen uzyskaną w poprzednim roku ak. Średnie ocen nie będą zatem przeliczane, ale wysokość stypendiów może się zmienić.
Zmieniony: piątek, 18 marca 2011 19:11
 
STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY 2010-2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez moderator   
środa, 14 kwietnia 2010 18:57

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2010 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła następujące decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

 • Pułap dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego, mieszkaniowego i na wyżywienie - 602 zł
 • Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta - przy dochodach:
  - od 0,00 zł do 100,00 zł - 600 zł
  - od 100,01 zł do 200,00 zł - 500 zł
  - od 200,01 zł do 300,00 zł - 400 zł
  - od 300,01 zł do 400,00 zł - 300 zł
  - od 400,01 zł do 500,00 zł - 200 zł
  - od 500,01 zł do 572,00 zł - 100 zł
 • Wysokość stypendium mieszkaniowego (uprawnieni są jedynie zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych):
  a)
  z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich UŚ odpowiednio:
  - DS w Katowicach i Sosnowcu - 300 zł miesięcznie/10 zł na dobę
  - DS w Cieszynie – 210 zł miesięcznie/7 zł na dobę
  b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze - 60 zł miesięcznie/2 zł na dobę
 • Wysokość stypendium na wyżywienie - 200 zł
 • Wysokość zapomogi:
  - przyznawanej przez dziekana - do 200 zł
  - podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana - do 500 zł
 • Procent studentów uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce - 15
 • Wysokość stypendium za wyniki w nauce
  - minimalna - 230 zł
  - maksymalna - 330 zł
 • Wysokość stypendium za wyniki w sporcie:
  I kategoria osiągnięć - 350 zł
  II kategoria osiągnięć - 250 zł
  III kategoria osiągnięć - 150 zł
 • Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:
  - znaczny stopień niepełnosprawności/I gr. inwalidzka - 350 zł
  - umiarkowany stopień niepełnosprawności/II gr. inwalidzka - 300 zł
  - lekki stopień niepełnosprawności/III gr. inwalidzka - 250 zł.

 

Zmieniony: poniedziałek, 01 listopada 2010 13:10